Divers sculptures sur bois

2017 – 2021

b

b

“Space Invader” – bois de récup

b

b

b

Famille Hhiiiiiiiiii – Papa Hhiiii, Maman Hhiiiii et Toutou Hhiiiii

Bois de récupération + clous

b

b

Oï Oï – Sculpture en bois de récupération

b

b

Fénékis – Sculpture en bois de récupération

b

b

fantôme des montagnes – Sculpture en bois de récupération

b

b

Mother GiMi

b

b

Space Invaders

b

b

Jésus brulé

b

b

Jésus usé

b

b

b

b